logo Intercontinental

SMĚRNICE PRO POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ

  1. Zaměstnancům /* je zakázáno používání soukromých mobilních telefonů na jejich pracovištích v pracovní době i mimo ni, pokud se na pracovišti zdržují. Toto ustanovení nevylučuje nošení mobilního telefonu při sobě, avšak mobilní telefon musí být vypnut.
  2. Zaměstnavatel nebude v žádném případě zajišťovat případnou úschovu mobilních telefonů, ani nebude odpovídat za případnou jeho ztrátu ze šatní skříňky.
  3. Výjimku z tohoto nařízení tvoří používání služebních mobilních telefonů zaměstnanci, kterým byl služební mobilní telefon přidělen pro služební účely.
  4. Porušení tohoto nařízení bude považováno za porušení pracovní kázně a jako takové bude řešeno v souladu s pracovně právními předpisy.
  5. Kontrolou dodržování tohoto nařízení jsou pověřeni vedoucí na všech stupních řízení.
  6. Toto nařízení nabývá účinnosti dnešním dnem.

 


Generální ředitel hotelu
InterContinental Praha